OGŁOSZENIE O II PRZETARGU SEKTOROWYM MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACYJNE SPÓŁKA Z O.O. WE WŁOCŁAWKU UL. RYSIA 3 zwane dalej Zamawiającym ogłasza II przetarg sektorowy na świadczenie usług utrzymania porządku i czystości w pomieszczeniach biurowych i magazynowych, w taborze autobusowym, stacji obsługi pojazdów, stacji paliw oraz portierni i dyspozytorni Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Spółka z o.o.” Zapraszamy zainteresowane podmioty do wzięcia udziału w przedmiotowym postępowaniu.

OGŁOSZENIE O II PRZETARGU SEKTOROWYM

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACYJNE SPÓŁKA Z O.O. WE WŁOCŁAWKU UL. RYSIA 3

zwane dalej Zamawiającym
ogłasza II przetarg sektorowy na świadczenie usług utrzymania porządku i czystości w pomieszczeniach biurowych i magazynowych, w taborze autobusowym, stacji obsługi pojazdów, stacji paliw oraz portierni i dyspozytorni Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Spółka z o.o.”

Zapraszamy zainteresowane podmioty do wzięcia udziału w przedmiotowym postępowaniu.

Ogłoszenie 19 06 2019– do pobrania

SIWZ 19 06 2019– do pobrania

Zal 1 19 06 2019 – do pobrania

Załącznik nr 2 19 06 2019 – do pobrania

Załącznik nr 3 19 06 2019– do pobrania

Załącznik nr 4 19 06 2019– do pobrania

Załącznik nr 5 19 06 2019– do pobrania

Załącznik nr 6 19 06 2019– do pobrania

Załącznik nr 7 19 06 2019– do pobrania

Załącznik nr 8 19 06 2019– do pobrania

Załącznik nr 9 19 06 2019– do pobrania

Załącznik nr 10 19 06 2019– do pobrania

Załącznik nr 11 19 06 2019– do pobrania

Załącznik nr 12 19 06 2019– do pobrania

ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 27 06 2019 – do pobrania

 

 
Przetarg sektorowy na dostawy nowych części zamiennych do autobusów marki Solaris Urbino 10 i Solaris Urbino 12.

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACYJNE SPÓŁKA Z O.O. WE WŁOCŁAWKU UL. RYSIA 3 zwane dalej Zamawiającym
ogłasza przetarg sektorowy na dostawy nowych części zamiennych do autobusów marki Solaris Urbino 10 i Solaris Urbino 12.

Zapraszamy zainteresowane podmioty do wzięcia udziału w przedmiotowym postępowaniu.

ogłoszenie o przetargu sektorowym– do pobrania

siwz – do pobrania

Zał 1 i 2 plik spakowany – do pobrania

Załącznik nr 3 do SIWZ. – do pobrania

Załącznik nr 4 do SIWZ. – do pobrania

Załącznik nr 5 do SIWZ. – do pobrania

Załącznik nr 6 do SIWZ.– do pobrania

Załącznik nr 7 do SIWZ. – do pobrania

Załącznik nr 8 – do pobrania

 

zmiana siwz – do pobrania

ogłoszenie o przetargu po zmianach– do pobrania

ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty – do pobrania

 

 

 
„ Regulamin przygotowania i przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych na usługi społeczne i inne szczególne usługi w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym Spółka z o.o. we Włocławku o wartości od 30 000 euro do 1 000 000 euro ”

Regulamin_uslugi_spoleczne_i_inne_szczegolne_uslugi– do pobrania
REGULAMIN PRZEPROWADZANIA POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH SEKTOROWYCH (poniżej 443.000 EURO) PRZEZ MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACYJNE SP. Z O.O. WE WŁOCŁAWKU

regulamin sektorowe od 26.04.2018r.– do pobrania
„Świadczenie usług utrzymania porządku i czystości w pomieszczeniach biurowych i magazynowych, w taborze autobusowym, stacji obsługi pojazdów, stacji paliw oraz portierni i dyspozytorni Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Spółka z o.o.”

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACYJNE  SPÓŁKA Z O.O. WE WŁOCŁAWKU UL. RYSIA 3  zwane dalej Zamawiającym  ogłasza przetarg sektorowy na świadczenie usług utrzymania porządku i czystości w pomieszczeniach biurowych i magazynowych, w taborze autobusowym, stacji obsługi pojazdów, stacji paliw oraz portierni   i dyspozytorni Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Spółka z o.o.”Zapraszamy zainteresowane podmioty do wzięcia udziału w przedmiotowym postępowaniu.

ogłoszenie– do pobrania

siwz– do pobrania

Załącznik nr 1 – OPZ– do pobrania

Załącznik nr 2– do pobrania

Załącznik nr 3– do pobrania

Załącznik nr 4– do pobrania

Załącznik nr 5– do pobrania

Załącznik nr 6– do pobrania

Załącznik nr 7– do pobrania

Załącznik nr 8– do pobrania

Załącznik nr 9– do pobrania

Załącznik nr 10– do pobrania

Załącznik nr 11- projekt umowy– do pobrania

Załącznik nr 12– do pobrania

ogłoszenie o unieważnieniu– do pobrania
„Świadczenie usługi ochrony fizycznej obiektów i mienia Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Sp. z o.o. we Włocławku poprzez bezpośrednią ochronę fizyczną stałą i doraźną obiektów przedsiębiorstwa przy ul. Rysiej 3 we Włocławku wraz z monitorowaniem systemu antynapadowego ” prowadzone w trybie publicznego zaproszenia do składania ofert na usługę społeczną.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGĘ SPOŁECZNĄ

„ŚWIADCZENIE USŁUGI OCHRONY FIZYCZNEJ OBIEKTÓW I MIENIA MIEJSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNIKACYJNEGO SP. Z O.O. WE WŁOCŁAWKU POPRZEZ BEZPOŚREDNIĄ OCHRONĘ FIZYCZNĄ STAŁĄ I DORAŹNĄ OBIEKTÓW PRZEDSIĘBIORSTWA PRZY UL. RYSIEJ 3 WE WŁOCŁAWKU WRAZ Z MONITOROWANIEM SYSTEMU ANTYNAPADOWEGO ”

o wartości poniżej 1 000 000 EURO, do których zastosowanie mają przepisy art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986)

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie art. 138o ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.)
Usługi ochroniarskie stanowią usługi, określone w załączniku XIV Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylającej dyrektywę 2004/18/WE (Dz. Urz. UE L z 2014 r., Nr 94, s. 65) i z tego powodu tryb przewidziany w art. 138 ustawy Pzp ma zastosowanie.

ogłoszenie o zamówieniu  – do pobrania 

 siwz – do pobrania

Załacznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia – do pobrania

Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz ofertowy – do pobrania

Załącznik nr 3 do SIWZ – Oświadczenie z art 25a o niepodleganiu wykluczeniu – do pobrania

Załącznik nr 4 do SIWZ – Oświadczenie z art 25a o spełnianiu warunków udziału – do pobrania

Załącznik nr 5 do SIWZ – Grupa kapitałowa – do pobrania

Załącznik nr 6 do SIWZ – Zobowiązanie podmiotu trzeciego – do pobrania

Załącznik nr 7 do SIWZ – Wykaz usług – do pobrania

Załącznik nr 8 do SIWZ – Oświadczenie o statusie zakładu pracy chronionej – do pobrania

Załącznik nr 9 do SIWZ – Oświadczenie o niepodleganiu z art. 24 ust. 5 ustawy PZP – do pobrania

Załącznik nr 10 do SIWZ – Wykaz podwykonawców – do pobrania

 Załącznik nr 11 do SIWZ –  projekt umowy  – do pobrania 

Załącznik nr 12 do SIWZ – Wykaz osób – do pobrania

odpowiedź na zapytanie 1 – do pobrania

Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz ofertowy – po zmianach

ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty – do pobrania

 
Ogłoszenie o aukcji na sprzedaż dwóch autobusów miejskich marki Solaris Urbino 12.

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Spółka z o.o. we Włocławku ogłasza aukcję na sprzedaż dwóch autobusów miejskich marki Solaris Urbino 12.

 

aukcja na sprzedaż dwóch autobusów Solaris Urbino 12 – do pobrania
Zakup i dostawa fabrycznie nowych, ekologicznych, jednoczłonowych, niskopodłogowych autobusów miejskich klasy Maxi dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Spółka z o.o. we Włocławku

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Spółka z o.o. we Włocławku ogłasza przetarg nieograniczony pn.:

Zakup i dostawa fabrycznie nowych, ekologicznych, jednoczłonowych, niskopodłogowych autobusów miejskich klasy Maxi dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Spółka z o.o. we Włocławku.

ogłoszenie o zamówieniu – do pobrania

siwz autobusy 2019 – do pobrania

Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia – do pobrania

Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy – do pobrania

Załącznik nr 3 – zobowiązanie podmiotu trzeciego – do pobrania

Załącznik nr 4 – Wykaz podwykonawców – do pobrania

Załącznik nr 5 – Wykaz wykonanych dostaw – do pobrania

Załącznik nr 6 – oświadczenie – do pobrania

Załącznik nr 7 – oświadczenie – do pobrania

Załącznik nr 8 – projekt umowy serwisowej – do pobrania

Załącznik nr 8 – Projekt umowy serwisowej

Załącznik nr 9 – Projekt umowy – do pobrania

Załącznik nr 10- oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej – do pobrania

Załącznik nr 11 – espd-request (1) – do pobrania

kluczpub_oferta_postepowanieid_af31e6d4-52b2-4054-957e-c26bbd84cee4 (1) – do pobrania

zmiana SIWZ 1 – do pobrania

odpowiedz na zapytanie 1 – do pobrania

odpowiedź na zapytanie 2 – do pobrania

odpowiedz na zapytanie 3 – do pobrania

odpowiedz na zapytanie 4 – do pobrania

siwz autobusy po zmianach – do pobrania

Załącznik nr 1 do SIWZ OPZ po zmianach – do pobrania

zal 1 po zmianach – do pobrania

Zal 2 po zmianach – do pobrania

Załącznik nr 2 po zmianach – do pobrania

Zal 8 po zmianach – do pobrania

Zal 9 po zmianach – do pobrania

zmiana siwz 3 – do pobrania

siwz po zmianach 28 03 2019 – do pobrania

siwz autobusy po zmianach 28 03–  do pobrania

Informacja z otwarcia ofert 01 04 2019 – do pobrania

info o wyborze najkorzystniejszej oferty – do pobrania

2019-OJS111-271582-pl – ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

 

 

 

 
Zapytanie ofertowe na wybudowanie nowego, odrębnego układu zasilania elektrycznego dla ładowarek autobusowych w systemie zaprojektuj – wykonaj.

Przedmiotem zamówienia jest wybudowanie nowego, odrębnego układu zasilania elektrycznego dla ładowarek autobusowych w systemie zaprojektuj – wykonaj – infrastruktura energetyczna NN od trafostacji (własność Zamawiającego, lokalizacja Rysia 3, 87-800 Włocławek) do rozdzielni wewnętrznej i od rozdzielni do zewnętrznych punktów odbioru mocy (zewnętrzne skrzynki słupkowe z fundamentem).

Dokumentacja do pobrania poniżej :

zapytanie_ofertowe_04022019 – do pobrania