Deklaracja dostępności

image_pdfimage_print

Deklaracja dostępności podmiotowej strony Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Sp. z o.o.

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. we Włocławku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do podmiotowej strony Biuletynu Informacji Publicznej, bip.mpk.com.pl.

Data publikacji podmiotowej strony Biuletynu Informacji Publicznej: 13.08.2003r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji:    26.03.2019r.

Status pod względem zgodności z ustawą

Podmiotowa strona Biuletynu Informacji Publicznej jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Zamieszczone na stronie załączniki plików PDF mogą nie być dostępne cyfrowo.
 • Zamieszczone na stronie załączniki w formie plików PDF mogą nie być dostępne cyfrowo w całości, gdyż były skanowane i nie zawierają warstwy tekstowej oraz zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
 • Brak opisów alternatywnych i tytułów dla umieszczonych zdjęć.

Wyłączenia

 • część plików została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

 

Podmiotowa strona Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Sp. z o.o. posiada ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami.

 

Podmiotowa strona Biuletynu Informacji Publicznej została zaprojektowana tak, aby jak największa liczba użytkowników mogła z niej swobodnie korzystać używając różnych systemów operacyjnych i różnych przeglądarek. Dla osób słabowidzących przeznaczona jest wersja o zwiększonym kontraście. Możliwa jest też zmiana wielkości czcionki tekstu w opublikowanych artykułach.

Serwis został zbudowany w oparciu o metodę „Responsive Web Design”. Metoda ta sprawia, że serwis automatycznie dostosowuje wyświetlanie do rozdzielczości oraz wielkości ekranu.

Strony posiadają specjalnie przygotowaną wersję do druku, która umożliwia drukowanie informacji znajdujących się na stronie.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki

Oprócz myszki po witrynie można się poruszać za pomocą klawiatury. Klawisz “TAB” przesunie fokus do każdej z opcji nawigacji lub linków na ekranie. Kombinacja klawiszy Shift+TAB cofnie fokus na poprzedni element nawigacji. Naciskając Enter nastąpi przejście do zaznaczonego odnośnika. Używając strzałek “w dół” i “w górę” można przewijać stronę.

Aplikacje mobilne

Strona jest dostosowana do małych ekranów smartfonów i tabletów, można ją również swobodnie skalować.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 03.02.2020r.
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 11.06.2021r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Uwagi i wnioski proszę przesyłać na adres email: sekretariat@mpk.com.pl
 • Telefon: 54 230 93 00

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie powinno zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji.

 

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia podjęcia informacji. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, może zostać zaproponowany alternatywny sposób dostępu do informacji.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Prezydent Miasta Włocławek
 • Adres: ul. Zielony Rynek 11/13, 87-800 Włocławek
 • E-mail: poczta@um.wloclawek.pl
 • Telefon: 54 414 40 00

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

 

Dostępność architektoniczna budynku Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Sp. z o.o.

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp z o.o. zlokalizowane jest w budynku przy ulicy Rysiej 3 we Włocławku, a dodatkowy Punk Sprzedaży Biletów mieści się w budynku przy ulicy Warszawskiej 5 we Włocławku.

Budynek przy ulicy Rysiej 3

1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli

Budynek zlokalizowany jest na Osiedlu Zazamcze, przy ulicy Rysiej 3. Składa się z dwóch kondygnacji.

Budynek posiada dwa wejścia:
– pierwsze: po przejściu przez Portiernię – jest wejściem do budynku administracyjnego,
– drugie: jest wejściem bezpośrednio do Punktu Sprzedaży Biletów.

Wejście do budynku administracyjnego.
Schody do budynku przed wejściem głównym składają się z 1 stopnia. Drzwi mają szerokość 80 cm i nie są otwierane automatycznie.

Wejście do Punktu Sprzedaży Biletów.
Przed wejściem nie ma stopni. Drzwi maja szerokość 90 cm i nie otwierają się automatycznie.

2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

Z korytarza głównego na parterze można dostać się do biura Prezesa Zarządu, które znajduje się na piętrze. Prowadzą do niego schody. Budynek nie posiada windy.

3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.

W budynku przy ulicy Rysiej 3 nie ma pochylni, platform ani pętli indukcyjnych, nie są również dostępne żadne informacje głosowe.

4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. posiada jedno ogólnie dostępne miejsce parkingowe, znajdujące się przy Punkcie Sprzedaży Biletów.


Budynek przy ulicy Warszawskiej 5.

1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli

Budynek zlokalizowany jest w centrum miasta. Do budynku prowadzą drzwi o szerokość 100 cm, które nie otwierają się automatycznie. Przed wejściem nie ma schodów. Ogólnodostępne miejsca parkingowe znajdują się przed wejściem do budynku, wzdłuż ulicy Warszawskiej.

2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

 

W budynku nie ma korytarzy, schodów i wind. Wejście jest bezpośrednio do pomieszczenia, w którym odbywa się sprzedaż biletów.

3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.

 

W budynku nie ma pochylni, platform, informacji głosowych i pętli indukcyjnych.

4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Przed budynkiem od strony ulicy Warszawskiej nie ma miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

 

Informacje wspólne dla wszystkich budynków:

1. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

 

Do budynku Miejskiego Przedsiębiorstwa komunikacyjnego Sp. z o.o. można swobodnie wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Uprawnienie powyższe nie zwalnia osoby niepełnosprawnej z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego. Warunkiem skorzystania z tego uprawnienia jest wyposażenie psa asystującego w uprząż z umieszczonym widocznym miejscu napisem „Pies asystujący” oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Certyfikat potwierdzający status psa asystującego wydaje uprawniony do tego podmiot prowadzący szkolenie psów asystujących, wpisany do prowadzonego przez Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych rejestru podmiotów uprawnionych do wydawania certyfikatów.

2. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. W przypadku braku takiej możliwości, taką informację także należy zawrzeć.

Nie ma możliwości skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego.

 

Raport o stanie zapewnienia dostępności – zgodny ze wzorem (107 KB, pdf)

Raport o stanie zapewnienia dostępności – w formie dostępnej  (62 KB, pdf)

 

Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
1. Diagnoza do “Planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami”

Diagnoza do planu działania (2,86 MB, pdf)

2. Harmonogram do “Planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami”.

Harmonogram do planu działania (2,69 MB, pdf)

 

Koordynator ds dostępności pani Dominika Kujawa

nr telefonu 54-230-93-22 lub 883-260-709

adres email: koordynator_dostepnosc@mpk.com.pl.

Autor informacji: Andrzej Stasiak, Dominika Kujawa
Wprowadził:Beata Strużyna
Utworzono: 2020-02-03 09:04:55
Ostatnia modyfikacja: 2022-03-03 11:26:08 | przez: Beata Strużyna
Wyświetlono: 581| 2020-02-03 09:04:55 | Utworzenie | Beata Strużyna | podgląd wersji
| 2020-02-03 10:09:12 | Aktualizacja | Beata Strużyna | podgląd wersji
| 2021-04-02 11:50:11 | Aktualizacja | Beata Strużyna | podgląd wersji
| 2021-06-11 12:40:49 | Aktualizacja | Beata Strużyna | podgląd wersji
| 2021-06-11 12:44:43 | Aktualizacja | Beata Strużyna | podgląd wersji
| 2021-06-15 08:02:44 | Aktualizacja | Beata Strużyna | podgląd wersji
| 2022-01-11 12:51:43 | Aktualizacja | Beata Strużyna | podgląd wersji
| 2022-01-11 14:05:12 | Aktualizacja | Beata Strużyna | podgląd wersji
| 2022-03-03 11:23:45 | Aktualizacja | Beata Strużyna | podgląd wersji
| 2022-03-03 11:24:51 | Aktualizacja | Beata Strużyna | podgląd wersji
| 2022-03-03 11:26:08 | Aktualizacja | Beata Strużyna | podgląd wersji