Przetarg sektorowy na “Dostawy nowych części zamiennych do autobusów komunikacji miejskiej”

Przetarg sektorowy na “Dostawy nowych części zamiennych do autobusów komunikacji miejskiej”

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACYJNE SPÓŁKA Z O.O. WE WŁOCŁAWKU UL. RYSIA 3
zwane dalej Zamawiającym
ogłasza przetarg sektorowy na dostawy nowych części zamiennych do autobusów.
Zapraszamy zainteresowane podmioty do wzięcia udziału w przedmiotowym postępowaniu.
ogloszenie o wyborze – 28 06 2021

ZMIANA SWZ 15 06 2021

OGLOSZENIE ZMIANA 15 06 2021

ogloszenie o przetargu 11 06 2021

SWZ części zamienne 11 06 2021
Załącznik 1,2 i 3 do SWZ
Załącznik nr 4 do SWZ
Załącznik nr 5 do SWZ – Oświadczenie z art. 108 o niepodleganiu wykluczeniu
Załącznik nr 6 do SWZ – Oświadczenie z art 125 o spełnianiu warunków udziału
Załącznik nr 7 do SWZ
Załącznik nr 8 do SWZ
Załącznik nr 9 – projekt umowy
Załącznik nr 10 do SWZ
Przetarg sektorowy na „Świadczenie usług utrzymania porządku i czystości w pomieszczeniach biurowych i magazynowych, w taborze autobusowym, stacji obsługi pojazdów, stacji paliw oraz portierni i dyspozytorni, a także punktu socjalnego zlokalizowanego przy ul. Wiejskiej należących do Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Spółka z o.o.”

Przetarg sektorowy na „Świadczenie usług utrzymania porządku i czystości w pomieszczeniach biurowych i magazynowych, w taborze autobusowym, stacji obsługi pojazdów, stacji paliw oraz portierni i dyspozytorni, a także punktu socjalnego zlokalizowanego przy ul. Wiejskiej należących do Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Spółka z o.o.”
ogłoszenie 25 05 2021– do pobrania
SWZ sprzątanie 25 05 2021– do pobrania
Załącznik nr 1 – OPZ
Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy
Załącznik nr 3 do SWZ – Oświadczenie z art. 108 o niepodleganiu wykluczeniu
Załącznik nr 4 do SWZ – Oświadczenie z art 125 o spełnianiu warunków udziału
Załącznik nr 5 – grupa kapitałowa
Załącznik nr 6 – zobowiązanie podmiotu trzeciego
Załącznik nr 7 – wykaz usług
Załącznik nr 8 – oświadczenie z art 125
Załącznik nr 9 – oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
Załącznik nr 10 – wykaz podwykonawców
projekt umowy 25 05 2021
Załącznik nr 12 – wykaz pracowników
odpowiedź na zapytanie 1 02 06 2021

informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 16 06 2021
Przetarg sektorowy na „Świadczenie usługi ochrony fizycznej obiektów i mienia Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Sp. z o.o. we Włocławku poprzez bezpośrednią ochronę fizyczną stałą i doraźną obiektów przedsiębiorstwa przy ul. Rysiej 3 we Włocławku wraz z obsługą monitoringu wizyjnego i systemu antynapadowego”

Przetarg sektorowy na „Świadczenie usługi ochrony fizycznej obiektów i mienia Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Sp. z o.o. we Włocławku poprzez bezpośrednią ochronę fizyczną stałą i doraźną obiektów przedsiębiorstwa przy ul. Rysiej 3 we Włocławku wraz z obsługą monitoringu wizyjnego i systemu antynapadowego”

ogloszenie o wyniku 31 05 2021

ogłoszenie 14 05 2021
SWZ 14 05 2021
Załącznik nr 1 – OPZ
Załącznik nr 2 do SWZ
Załącznik nr 3 do SWZ – Oświadczenie z art. 108 o niepodleganiu wykluczeniu
Załącznik nr 4 do SWZ – Oświadczenie z art 125 o spełnianiu warunków udziału
Załącznik nr 5 do SIWZ – Grupa kapitałowa
Załącznik nr 6 do SWZ – Zobowiązanie podmiotu trzeciego
Załącznik nr 7 do SWZ – Wykaz usług
Załącznik nr 8 do SWZ – Wykaz osób
Załącznik nr 9 do SWZ
Załącznik nr 10 do SWZ – Oświadczenie o niepodleganiu z art. 24 ust. 5 ustawy PZP
Załącznik Nr 11- Projekt umowy
Regulamin przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych sektorowych (poniżej 428 000 euro) przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. we Włocławku.

Regulamin sektorowe od 01 stycznia 2021
– do pobrania
Regulamin udzielania zamówień publicznych w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym Sp. z o.o. we Włocławku o wartości nie przekraczającej kwoty 130 000 złotych, do których nie stosuje się Ustawy Prawo zamówień publicznych.

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W MIEJSKIM PRZEDSIĘBIORSTWIE KOMUNIKACYJNYM SP. Z O.O. WE WŁOCŁAWKU O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ KWOTY 130 000 ZŁOTYCH, DO KTÓRYCH NIE STOSUJE SIĘ USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH.

regulamin poniżej 130 000 zł styczeń 2021 r.