Słownik skrótów

Słownik skrótów stosowanych w BIP

Zgodnie z § 6 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz. 68), informacje publiczne udostępniane w BIP nie mogą zawierać niewyjaśnionych skrótów, z wyjątkiem skrótów powszechnie przyjętych i zrozumiałych.

W celu ułatwienia użytkownikom korzystania z naszego Biuletynu Informacji Publicznej opracowaliśmy poniższy słownik skrótów używanych na stronie BIP.
 

BIP – Biuletyn Informacji Publicznej – urzędowy publikator teleinformatyczny w postaci ujednoliconego systemu stron w sieci teleinformatycznej, BIP został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej

Główna strona BIP – biuletyn, prezentujący informacje na temat podmiotów zobowiązanych do prowadzenia stron BIP.

SIWZ– specyfikacja istotnych warunków zamówienia

NIP– Numer Identyfikacji Podatkowej

REGON– Rejestr Gospodarki Narodowej

KRS – Krajowy Rejestr Sądowy

Forma org. prawna – Forma organizacyjno prawna