Za rok 2010

Sprawozdanie finansowe za rok 2010

1) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.
strona nr 1
strona nr 2
strona nr 3

2) Bilans.
strona nr 1
strona nr 2

3) Rachunek zysków i strat.
strona nr 1

4) Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym.
strona nr 1
strona nr 2

5) Rachunek przepływów pieniężnych.
strona nr 1

6) Opinia Niezależnego Biegłego Rewidenta.
strona nr 1
strona nr 2