Za rok 2016

Sprawozdanie finansowe za rok 2016

1) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.
2) Bilans.
3) Rachunek zysków i strat.
4) Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym.
5) Rachunek przepływów pieniężnych.
6) Opinia Niezależnego Biegłego Rewidenta.