Sprawozdanie za rok 2018

1) Bilans.
2) Rachunek zysków i strat.
3) Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym.
4) Rachunek przepływów pieniężnych.
5) Sprawozdanie Niezależnego Biegłego Rewidenta.