Sprawozdanie za rok 2018

1) Bilans.  (1,35 MB, pdf)
2) Rachunek zysków i strat.  (624 KB, pdf)
3) Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym.  (880 KB, pdf)
4) Rachunek przepływów pieniężnych.  (656 KB, pdf)
5) Sprawozdanie Niezależnego Biegłego Rewidenta.(2,19 MB, pdf)