Sprawozdanie za rok 2019

  1. Bilans  (124 KB, pdf)
  2. Rachunek zysków i strat  (120 KB, pdf)
  3. Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym  (112 KB, pdf)
  4. Rachunek przepływów pieniężnych  (148 KB, pdf)
  5. Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta  (292 KB, pdf)