Sprawozdanie za rok 2020

  1. Bilans
  2. Rachunek zysków i strat
  3. Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
  4. Rachunek przepływów pieniężnych
  5. Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta