Kontrole zewnętrzne

ROK 2022

I. Jednostka kontroli zewnętrznej: Najwyższa Izba Kontroli
1. Zakres kontroli: Nadzór właścicielski nad spółkami z udziałem jednostek samorządu terytorialnego oraz wpływ zobowiązań spółek na zadłużenie samorządów w województwie kujawsko-pomorskim.
2. Okres objęty kontrolą:
3. Termin kontroli: 12.01.2022r.
4. Dokumentacja i przebieg kontroli: Dostępne w siedzibie spółki.

 

II. Jednostka kontroli zewnętrznej:Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku
1. Zakres kontroli: Kontrola związana z miejscami magazynowania odpadów.
2. Okres objęty kontrolą: stan bieżący
3. Termin kontroli: 10.03.2022r – 14.03.2022r.
4. Dokumentacja i przebieg kontroli: Dostępne w siedzibie spółki.

Protokół kontroli (658 KB, pdf)

ROK 2019

I. Jednostka kontroli zewnętrznej:Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu
1. Zakres kontroli: Ocena zabezpieczenia trwałości projektu RPKP.01.02.00-04-002/14
2. Okres objęty kontrolą: stan bieżący.
3. Termin kontroli: 17.01.2019r
4. Dokumentacja i przebieg kontroli: Dostępne w siedzibie spółki.

Protokół kontroli  (1,82 MB, pdf)

II. Jednostka kontroli zewnętrznej: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Miasta Włocławka
1. Zakres kontroli: Przestrzeganie przepisów rozdziału 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2019r., poz.1186 z późń.zm.).
2. Okres objęty kontrolą: –
3. Termin kontroli: 08.07.2019r.
4. Dokumentacja i przebieg kontroli: Dostępne w siedzibie spółki.

Protokół kontroli  (328 KB, pdf)

III. Jednostka kontroli zewnętrznej:Archiwum Państwowe w Toruniu Oddział we Włocławku
1. Zakres kontroli: Kontrola archiwum zakładowego
2. Okres objęty kontrolą: stan bieżący.
3. Termin kontroli: 09.10.2019r
4. Dokumentacja i przebieg kontroli: Dostępne w siedzibie spółki.

Protokół kontroli  (672 KB, pdf)

ROK 2018

I. Jednostka kontroli zewnętrznej: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku
1. Zakres kontroli: Stan sanitarny środków transportu oraz przestrzeganie wymagań określonych w art. 5 ustawy z dnia 9 listopada 1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych
2. Okres objęty kontrolą: stan bieżący.
3. Termin kontroli: 21.05.2018r – 21.05.2018r.
4. Dokumentacja i przebieg kontroli: Dostępne w siedzibie spółki.

Protokół kontroli  (2,72 MB , pdf)

ROK 2017

I. Jednostka kontroli zewnętrznej:Inspekcja Ochrony Środowiska – Delegatura Włocławek
1. Zakres kontroli: Kontrola przestrzegania przepisów w zakresie ochrony środowiska (Kontrola wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska oraz kontrola stacji paliw).
2. Okres objęty kontrolą: 2015r. i stan bieżący.
3. Termin kontroli: 10.03.2017r – 24.03.2017r.
4. Dokumentacja i przebieg kontroli: Dostępne w siedzibie spółki.

Protokół kontroli  (4,97 MB, pdf)

II. Jednostka kontroli zewnętrznej: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku
1. Zakres kontroli: Kontrola sprawdzająca, dotycząca wykonania obowiązków zawartych w pkt 1 i 2 decyzji nr 126/16 z dnia 12.04.2016r.
2. Okres objęty kontrolą: stan bieżący.
3. Termin kontroli: 20.04.2017r – 20.04.2017r.
4. Dokumentacja i przebieg kontroli: Dostępne w siedzibie spółki.

Protokół kontroli  (1,28 MB, pdf)

III. Jednostka kontroli zewnętrznej: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku
1. Zakres kontroli: Stan sanitarny środków transportu oraz przestrzeganie wymagań określonych w art. 5 ustawy z dnia 9 listopada 1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.
2. Okres objęty kontrolą: stan bieżący.
3. Termin kontroli: 9.06.2017r – 9.06.2017r.
4. Dokumentacja i przebieg kontroli: Dostępne w siedzibie spółki.

Protokół kontroli  (2,44 MB, pdf)

IV. Jednostka kontroli zewnętrznej:Zakład Ubezpieczeń Społecznych Wydział Kontroli Składek w Toruniu
1. Zakres kontroli:
– Prawidłowość i rzetelność obliczania, potrącania i opłacania składek na ubezpieczenie społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.
– Ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu.
– Prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe.
– Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych.
2. Okres objęty kontrolą: 01.01.2015r.-31.12.2016r.
3. Termin kontroli: 13.06.2017r – 14.06.2017r.; 16.06.2017r.; 20.06.2017r.; 22.06.2017r.; 26.06.2017r.-27.06.2017r.
4. Dokumentacja i przebieg kontroli: Dostępne w siedzibie spółki.

Protokół kontroli  (1,71 MB, pdf)

V. Jednostka kontroli zewnętrznej:Państwowa Inspekcja Pracy, Inspektor Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy, Oddział we Włocławku
1. Zakres kontroli: Ocena przestrzegania przepisów prawa pracy w zakresie udzielania urlopów wypoczynkowych.
2. Okres objęty kontrolą:
3. Termin kontroli: 24.08.2017r.; 5.09.2017r. 8.09.2017r.
4. Dokumentacja i przebieg kontroli: Dostępne w siedzibie spółki.

VI. Jednostka kontroli zewnętrznej:Prezes Rady Ministrów
1. Zakres kontroli: realizacja zadań obronnych
2. Okres objęty kontrolą:
3. Termin kontroli: 25.10.2017r. – 25.10.2017r.
4. Dokumentacja i przebieg kontroli: Dostępne w siedzibie spółki.

ROK 2016

I. Jednostka kontroli zewnętrznej:Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku
1. Zakres kontroli: Ocena ogólnych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, ocena realizacji wymogów bhp w warunkach narażenia na czynniki szkodliwe środowiska pracy, przestrzeganie przepisów prawa dotyczących substancji chemicznych i ich mieszanin oraz  przestrzeganie wymagań określonych w art. 5 ustawy z dnia 9 listopada 1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.
2. Okres objęty kontrolą: –
3. Termin kontroli: 15.02.2016r.- 08.03.2016r.
4. Dokumentacja i przebieg kontroli: Dostępne w siedzibie spółki.

Protokół kontroli  (892 KB, pdf)

II. Jednostka kontroli zewnętrznej: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku
1. Zakres kontroli: Stan sanitarno-techniczny autobusów komunikacji miejskiej oraz przestrzeganie wymagań określonych w art. 5 ustawy z dnia 9 listopada 1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.
2. Okres objęty kontrolą: –
3. Termin kontroli: 28.04.2016r. – 28.04.2016r.
4. Dokumentacja i przebieg kontroli: Dostępne w siedzibie spółki.

Protokół kontroli  (816 KB, pdf)

III. Jednostka kontroli zewnętrznej: Izba Skarbowa w Bydgoszczy, w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Skarbowym w Bydgoszczy.
1. Zakres kontroli: Prawidłowość rozliczania z budżetem z tytułu podatku od towarów i usług – zasadność żądania zwrotu za maj 2016r.
2. Okres objęty kontrolą: 01.05.2016r. – 31.05.2016r.
3. Termin kontroli: 19.07.2016r. – 21.07.2016r.
4. Dokumentacja i przebieg kontroli: Dostępne w siedzibie spółki.

Protokół kontroli  (1,66 MB, pdf)


ROK 2015

I. Jednostka kontroli zewnętrznej:Państwowa Inspekcja Sanitarna we Włocławku
1. Zakres kontroli: Stan sanitarno-techniczny autobusów komunikacji miejskiej oraz przestrzeganie wymagań określonych w art. 5 ustawy z dnia 9 listopada 1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.
2. Okres objęty kontrolą: –
3. Termin kontroli: 10.06.2015r.- 10.06.2015r.
4. Dokumentacja i przebieg kontroli: Dostępne w siedzibie spółki.

Protokół kontroli  (3,41 MB, pdf) 

II. Jednostka kontroli zewnętrznej: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Miasta Włocławka
1. Zakres kontroli: Przestrzeganie przepisów rozdziału 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane.
2. Okres objęty kontrolą: –
3. Termin kontroli: 02.07.2015r.
4. Dokumentacja i przebieg kontroli: Dostępne w siedzibie spółki.

Protokół kontroli  (1,54 MB, pdf)

III. Jednostka kontroli zewnętrznej: Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy
1. Zakres kontroli: czas pracy kierowców, kwalifikacje kierowców, uprawnienia do wykonywania transportu drogowego osób.
2. Okres objęty kontrolą: 05.08.2014r. do 05.08.2015r.
3. Termin kontroli: 05.08.2015r. do 08.09.2015r.
4. Dokumentacja i przebieg kontroli: Dostępne w siedzibie spółki.

Protokół kontroli  (1,03 MB, pdf)

IV. Jednostka kontroli zewnętrznej: Państwowa Inspekcja Pracy, Inspektor Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy, Oddział we Włocławku.
1. Zakres kontroli: ocena przestrzegania przez pracodawcę przepisów prawa pracy w zakresie urlopów wypoczynkowych.
2. Okres objęty kontrolą:1,4,7,9.09.2015r.
3. Termin kontroli: 01.09.2015r. – 17.09.2015r.
4. Dokumentacja i przebieg kontroli: Dostępne w siedzibie spółki.

V. Jednostka kontroli zewnętrznej: Powiatowy Urząd Pracy we Włocławku, ul. Kapitulna 24
1. Zakres kontroli: realizacja umowy Nr UmSTAZ/15/0805 o zorganizowanie stażu dla bezrobotnych.
2. Okres objęty kontrolą:
3. Termin kontroli: 30.09.2015r.
4. Dokumentacja i przebieg kontroli: Dostępne w siedzibie spółki.

Protokół kontroli  (188 KB, pdf)

VI. Jednostka kontroli zewnętrznej: Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy
1. Zakres kontroli: Dostępność publicznego transportu zbiorowego dla osób niepełnosprawnych w miastach na prawach powiatu.
2. Okres objęty kontrolą:
3. Termin kontroli: 01.10.2015r. – 04.11.2015r.
4. Dokumentacja i przebieg kontroli: Dostępne w siedzibie spółki.

Protokół kontroli  (4,01 MB, pdf)

VII. Jednostka kontroli zewnętrznej: Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Wydział Kontroli Płatników Składek w Toruniu
1. Zakres kontroli:
– Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.
– Ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu.
– Prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe.
– Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych.
2. Okres objęty kontrolą: od 01/2012r. do 12/2014r.
3. Termin kontroli: 22-23.10.2015r., 26-30.10.2015r., 2.11-4.11.2015r.
4. Dokumentacja i przebieg kontroli: Dostępne w siedzibie spółki.

Protokół kontroli  (1,31 MB, pdf)

VIII. Jednostka kontroli zewnętrznej: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
1. Zakres kontroli: Kontrola Projektu RPKP.01.02.00-04-002/14
2. Okres objęty kontrolą:01.10.2014r. – 30.06.2015r.
3. Termin kontroli: 16.11.2015r. – 17.11.2015r.
4. Dokumentacja i przebieg kontroli: Dostępne w siedzibie spółki.

Protokół kontroli  (848 KB, pdf)

ROK 2014

I. Jednostka kontroli zewnętrznej: Państwowa Inspekcja Sanitarna we Włocławku
1. Zakres kontroli: Stan sanitarno-techniczny autobusów komunikacji miejskiej.
2. Okres objęty kontrolą: –
3. Termin kontroli: 09.04.2014r.- 09.04.2014r.
4. Dokumentacja i przebieg kontroli: Dostępne w siedzibie spółki.

Protokół kontroli  (728 KB, pdf)

II. Jednostka kontroli zewnętrznej: Urząd Komunikacji Elektronicznej, Delegatura w Bydgoszczy
1. Zakres kontroli: Kontrola przestrzegania przepisów, decyzji oraz postanowień z zakresu telekomunikacji, gospodarki zasobami częstotliwości oraz spełniania wymagań dotyczących kompatybilności elektromagnetycznej.
2. Okres objęty kontrolą: –
3. Termin kontroli: 03.12.2014r.- 03.12.2014r.
4. Dokumentacja i przebieg kontroli: Dostępne w siedzibie spółki.

Protokół kontroli  (3,00 MB, pdf)

ROK 2013

I. Jednostka kontroli zewnętrznej: Państwowa Inspekcja Sanitarna we Włocławku
1. Zakres kontroli: Stan sanitarno-techniczny autobusów komunikacji miejskiej.
2. Okres objęty kontrolą: –
3. Termin kontroli: 13.05.2013r.-13.05.2013r.
4. Dokumentacja i przebieg kontroli: Dostępne w siedzibie spółki.

Protokół kontroli  (748 KB, pdf)

ROK 2012

I. Jednostka kontroli zewnętrznej: Państwowa Inspekcja Sanitarna we Włocławku
1. Zakres kontroli: Przestrzeganie przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne dot. środków transportu osobowego.
2. Okres objęty kontrolą:
3. Termin kontroli: 17.04.2012r.-17.04.2012r.
4. Dokumentacja i przebieg kontroli: Dostępne w siedzibie spółki.

Protokół kontroli  (2,33 MB, pdf)

II. Jednostka kontroli zewnętrznej: Kujawsko-Pomorski Urząd Skarbowy w Bydgoszczy.
1. Zakres kontroli: Rozliczenie z budżetem z tytułu podatku od towarów i usług za maj 2012, zasadność żądania zwrotu. Kontrola przed zwrotem – bez limitu
2. Okres objęty kontrolą: maj 2012r.
3. Termin kontroli: 30.07.2012r.-02.08.2012r.
4. Dokumentacja i przebieg kontroli: Dostępne w siedzibie spółki.

ROK 2011

I. Jednostka kontroli zewnętrznej: Państwowa Inspekcja Sanitarna we Włocławku.
1. Zakres kontroli: Przestrzeganie przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne dot. autobusów komunikacji miejskiej.
2. Okres objęty kontrolą:
3. Termin kontroli: 28.04.2011r.-28.04.2011r.
4. Dokumentacja i przebieg kontroli: Dostępne w siedzibie spółki.

Protokół kontroli  (688 KB, pdf)

II. Jednostka kontroli zewnętrznej: Państwowa Inspekcja Pracy, Inspektorat Pracy, Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy, Oddział we Włocławku.
1. Zakres kontroli: Prawna ochrona pracy. Czas jazdy, postoju kierowców w transporcie regularnym.
2. Okres objęty kontrolą:
3. Termin kontroli: 7,15,16,21,27.09.2011r.
4. Dokumentacja i przebieg kontroli: Dostępne w siedzibie spółki.

Protokół kontroli  (3,97 MB, pdf)

ROK 2010

I. Jednostka kontroli zewnętrznej: Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego, Bydgoszcz.
1. Zakres kontroli: Zgodnie z punktem 38 działu C upoważnienia do kontroli Nr K-PWITD/W1/0136/35/10/M.Mr. z dnia 21.04.2010r.
2. Okres objety kontrolą:
3. Termin kontroli: 27.04.2010r.-04.05.2010r.
4. Dokumentacja i przebieg kontroli: Dostępne w siedzibie spółki.

II.Jednostka kontroli zewnętrznej: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku
1. Zakres kontroli: Przestrzeganie przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne dot. autobusów komunikacji miejskiej.
2. Okres objety kontrolą:
3. Termin kontroli: 06.05.2010r.-06.05.2010r.
4. Dokumentacja i przebieg kontroli: Dostępne w siedzibie spółki.

Protokół kontroli  (676 KB, pdf)

III.Jednostka kontroli zewnętrznej: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Wydział Kontroli Płatników Składek we Włocławku
1. Zakres kontroli: Wyszczególniony w upoważnieniu do przeprowadzenia kontroli.
2. Okres objety kontrolą: 01.01.2007r. – 31.12.2009r.
3. Termin kontroli: 04.10.2010r.-13.10.2010r.
4. Dokumentacja i przebieg kontroli: Dostępne w siedzibie spółki.

Protokół kontroli  (3,12 MB, pdf)