Dziennik zmian

Zgromadzenie Wspólników
image_pdfimage_print

Prezydent Miasta Włocławek – dr Marek Wojtkowski

Zgodnie z § 20 Umowy Spółki do wyłącznej kompetencji Zgromadzenia Wspólników należy:

 1. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności spółki, sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie skwitowania członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków;
 2. podjęcie uchwały o podziale zysku lub sposobie pokrycia strat;
 3. powoływanie i odwoływanie Rady Nadzorczej;
 4. podejmowanie decyzji o przystąpienie do innej spółki, organizacji gospodarczej lub organizacji społecznej oraz wystąpieniu z niej;
 5. zatwierdzanie regulaminu Rady Nadzorczej;
 6. emisja obligacji;
 7. podejmowanie decyzji co do dalszego istnienia spółki w przypadku, gdyby straty przekroczyły sumę kapitału zapasowego i kapitału rezerwowego oraz połowy kapitału zakładowego;
 8. określenie zasad wynagradzania członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej;
 9. podejmowanie decyzji o tworzeniu funduszy celowych;
 10. podejmowanie uchwał o zbyciu lub nabyciu nieruchomości użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości;
 11. podejmowanie uchwał o zbyciu lub wydzierżawieniu przedsiębiorstwa lub ustanowienia na nim prawa użytkowania;
 12. podejmowanie uchwał o podwyższeniu lub obniżeniu kapitału zakładowego;
 13. podejmowanie uchwał o zmianie umowy spółki;
 14. podejmowanie uchwał o połączeniu lub rozwiązaniu spółki lub utworzeniu nowej spółki;
 15. rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznych i wieloletnich planów działalności spółki.

Zgromadzenie Wspólników może także rozpatrywać inne sprawy wniesione przez Zarząd, Radę Nadzorczą lub Wspólników.

image_pdfimage_print