Regulamin i Schemat Organizacyjny

image_pdfimage_print

Zarządzenie NR 18/2017 r.
Prezesa Zarządu

Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Spółka z o. o. we Włocławku

z dnia 27 listopada 2017 r.

w sprawie: przyjęcia Schematu organizacyjnego Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Spółka z o.o. we Włocławku.

Na podstawie:

 1. art. 201 § 1 Kodeksu spółek handlowych;
 2. § 12 Umowy Spółki;
 3. Regulaminu Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Spółka z o. o. we Włocławku

zarządzam co następuje:

§ 1

Przyjmuję Schemat Organizacyjny Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Spółka z o. o. we Włocławku stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Schemat Organizacyjny, o którym mowa w §1, obowiązuje od dnia jego podpisania.

§ 3

Zobowiązuję Dyrektorów, Główną Księgową oraz Kierowników komórek organizacyjnych do zapoznania z jego treścią podległy personel.

Załączniki:

1. Schemat Organizacyjny – pobierz  (488 KB, pdf)

 


Włocławek, dnia 31.03.2014r.

Zarządzenie NR 06/2014 r.
Prezesa Zarządu

Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Spółka z o. o. we Włocławku

z dnia 31. marca 2014 r.

w sprawie: wprowadzenia w życie Regulaminu organizacyjnego przedsiębiorstwa spółki z o. o. Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego we Włocławku.

Na podstawie:

 1. art. 201, § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych ( Dz. U. Nr 94, poz. 1037, z późniejszymi zmianami );

 2. § 20,pkt. I, pkt. e umowy spółki z dnia 09 listopada 1995 roku z późniejszymi zmianami;

 1. Uchwały nr 19/2014 Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Spółka z o. o. we Włocławku z dnia 14. marca 2014 r. w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia “Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego spółka z o. o. we Włocławku”;

 1. Uchwały nr 06./2014 Rady Nadzorczej Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego we Włocławku, ul. Rysia 3 z dnia 26. 04. 2014 r. dotyczącej opinii w sprawie “Regulaminu Organizacyjnego M.P.K. Spółka z o. o. we Włocławku”.

 1. § 9 ust. 2 i 3, pkt. 1 Regulaminu Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Spółka z o. o. we Włocławku z dnia 02. lutego 2011 r.

  zarządzam co następuje:

§ 1

Anuluję z dniem 31. marca 2014 r. Regulamin Organizacyjny Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Spółka z o. o. we Włocławku wprowadzony w życie Zarządzeniem Prezesa Zarządu Spółki Nr 14/2008 z dnia 28. maja 2008 r.

§ 2

Wprowadzam w życie Regulamin Organizacyjny Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Spółka z o. o. we Włocławku ( w wersji jak w załączniku ) zatwierdzony Uchwałą nr 19/2014 Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Spółka z o. o. we Włocławku z dnia 14. marca 2014 r.

§ 3

Regulamin Organizacyjny, o którym mowa w § 2, wchodzi w życie z mocą obowiązującą od dnia 01. kwietnia 2014 r.

§ 4

Zobowiązuję Kierowników pionów oraz Kierowników komórek organizacyjnych do zapoznania z jego treścią podległy personel i przestrzegania jego postanowień w procesie pracy.

Prezes Zarządu Spółki
Marek Krygier


Uchwała nr 19 / 2014
Zarządu

Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Spółka z o. o. we Włocławku

z dnia 14. marca 2014 roku

w sprawie: przyjęcia i zatwierdzenia “Regulaminu Organizacyjnego M.P.K. Spółka z o. o. we Włocławku.

Na podstawie:

 1. art. 201 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych ( Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późniejszymi zmianami );

 1. § 12 umowy spółki z dnia 09 listopada 1995 roku ze zmianami (tekst jednolity z 25. stycznia 2011 r.)

 1. Regulaminu Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Spółka z o. o. we Włocławku z dnia 02. lutego 2011 roku;

uchwala się co następuje:

§ 1

Przyjmuje się i zatwierdza projekt “Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Spółka z o. o. we Włocławku” w wersji, jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2

 1. Projekt regulaminu, o którym mowa w § 1, kieruje się d Rady Nadzorczej celem jego zaopiniowania.

 2. Po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Nadzorczej “Regulamin” zostanie wprowadzony w przedsiębiorstwie spółki.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezesowi Zarządu Spółki.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Prezes Zarządu Spółki
Marek Krygier


UCHWAŁA NR 06/2014

RADY NADZORCZEJ

MIEJSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNIKACYJNEGO SPÓŁKA Z O. O. WE WŁOCŁAWKU, UL. RYSIA 3

z dnia 26. marca 2014 r.

Dotyczy: opinii w sprawie “Regulaminu Organizacyjnego M.P.K. Spółka z o. o. we Włocławku”.

Na podstawie:

 1. art. 219 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – kodeks spółek handlowych ( Dz. U. nr 94 poz. 1037 );
 2. § 20 ust. 1 ppkt. “e” umowy spółki z dnia 09 listopada 1995 r. (tekst jednolity z 25. stycznia 2011 r.);
 3. § 7 pkt. 2 ppkt. 11 Regulaminu Rady Nadzorczej zatwierdzonego przez

Zgromadzenie Wspólników uchwałą nr 8 / 2002 z dnia 24 maja 2002 r.;

4. przedłożonego przez Zarząd Spółki projektu “Regulaminu Organizacyjnego M.P.K. Spółka z o. o. we Włocławku”

 postanawia się co następuje:

§ 1.

Po rozpatrzeniu i analizie przedłożonego przez Zarząd Spółki projektu “Regulaminu Organizacyjnego M.P.K. Spółka z o. o. we Włocławku” Rada Nadzorcza przedmiotowy projekt opiniuje.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Prawomocność uchwały:

-liczba członków Rady Nadzorczej – 3

-liczba członków Rady Nadzorczej głosujących za przyjęciem uchwały – 3

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Henryk KACZMAREK