„Świadczenie usługi ochrony fizycznej obiektów i mienia Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Sp. z o.o. we Włocławku poprzez bezpośrednią ochronę fizyczną stałą i doraźną obiektów przedsiębiorstwa przy ul. Rysiej 3 we Włocławku wraz z monitorowaniem systemu antynapadowego ” prowadzone w trybie publicznego zaproszenia do składania ofert na usługę społeczną.

image_pdfimage_print

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGĘ SPOŁECZNĄ

„ŚWIADCZENIE USŁUGI OCHRONY FIZYCZNEJ OBIEKTÓW I MIENIA MIEJSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNIKACYJNEGO SP. Z O.O. WE WŁOCŁAWKU POPRZEZ BEZPOŚREDNIĄ OCHRONĘ FIZYCZNĄ STAŁĄ I DORAŹNĄ OBIEKTÓW PRZEDSIĘBIORSTWA PRZY UL. RYSIEJ 3 WE WŁOCŁAWKU WRAZ Z MONITOROWANIEM SYSTEMU ANTYNAPADOWEGO ”

o wartości poniżej 1 000 000 EURO, do których zastosowanie mają przepisy art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986)

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie art. 138o ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.)
Usługi ochroniarskie stanowią usługi, określone w załączniku XIV Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylającej dyrektywę 2004/18/WE (Dz. Urz. UE L z 2014 r., Nr 94, s. 65) i z tego powodu tryb przewidziany w art. 138 ustawy Pzp ma zastosowanie.

ogłoszenie o zamówieniu  – do pobrania 

 siwz – do pobrania

Załacznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia – do pobrania

Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz ofertowy – do pobrania

Załącznik nr 3 do SIWZ – Oświadczenie z art 25a o niepodleganiu wykluczeniu – do pobrania

Załącznik nr 4 do SIWZ – Oświadczenie z art 25a o spełnianiu warunków udziału – do pobrania

Załącznik nr 5 do SIWZ – Grupa kapitałowa – do pobrania

Załącznik nr 6 do SIWZ – Zobowiązanie podmiotu trzeciego – do pobrania

Załącznik nr 7 do SIWZ – Wykaz usług – do pobrania

Załącznik nr 8 do SIWZ – Oświadczenie o statusie zakładu pracy chronionej – do pobrania

Załącznik nr 9 do SIWZ – Oświadczenie o niepodleganiu z art. 24 ust. 5 ustawy PZP – do pobrania

Załącznik nr 10 do SIWZ – Wykaz podwykonawców – do pobrania

 Załącznik nr 11 do SIWZ –  projekt umowy  – do pobrania 

Załącznik nr 12 do SIWZ – Wykaz osób – do pobrania

odpowiedź na zapytanie 1 – do pobrania

Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz ofertowy – po zmianach

ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty – do pobrania

 

Autor informacji:
Wprowadził: Marta Krygier
Utworzono: 2019-05-24 12:13:13
Ostatnia modyfikacja: 2021-01-27 11:14:53 | przez: Marta Krygier
Wyświetlono: 391

Dziennik zmian